శ్రీ శ్రీకృష్ణస్తుతి


జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనోయం

జయతు జయతు కృష్ణో విష్ణువంశ ప్రియః

జయతు జయతు మేఘఃశ్యామల కోమలాంగః

జయతు జయతు పౄద్వీ భారణాసోముకుందః

హేగోపాలక హేకౄపాజలనిధే హేసింధుకన్యాపతే

హేకంసాంతక హేగజేంద్రకరుణాపారిన హేమాధవా

హేరామానుజ హేజగత్రయగురో హేపుండరీ కాంక్షమాం

హేగోపీజననాధ పాలయమాంప రాం జానామినత్వాంవినా!!

Advertisements
This entry was posted in categorised. Bookmark the permalink.

One Response to శ్రీ శ్రీకృష్ణస్తుతి

  1. what is the language, looks very beautiful!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s