శ్రీ రామం — సర్వ సుందరం.


             

                       శ్రీ రామం   —   సర్వ సుందరం.

                            రామ కధయె సుందరం
                            రామ పదమే సుందరం
                            రామ పాదమే సుందరం
                                         రామ నాదమే సుందరం   !!రామ!!
 
                                                                              రామ పలుకే సుందరం

                            రామ తలపే సుందరం
                            రామ జపమే సుందరం
                                           రామ తపమే సుందరం    !!రామ!!
 
                            రామ మతమే సుందరం
                            రామ చరితమే సుందరం
                            రామ సుతులే సుందరం
                                            రామ నుతులే సుందరం    !!రామ!!
                            
                             రామ గుణమే సుందరం
                             రామ బాణమే సుందరం
                             రామ శ్రవణయెసుందరం
                                         రామ శబ్దమే సుందరం   !!రామ!! 
 
                                                                              రామ వీక్షణ సుందరం

                           రామ రక్షణ సుందరం
                             రామ దీక్షయే సుందరం
                                           రామ మోక్షమే సుందరం   !!రామ!!
                                                                
                             రామ వంశమే సుందరం
                             రామ రసమే సుందరం
                             రామ రూపమే సుందరం
                                           రామ సేవయే సుందరం    !!రామ!!
 
                                 
                            రామ నామమే సుందరం
                           రామ భావమే సుందరం
                         రామ భజనే సుందరం
                                       రామ భక్తియే సుందరం  !!రామ!!
                                                              
                             రామ మనసే సుందరం
                             రామ మహిమే సుందరం
                             రామ ధ్యానమే సుందరం
                                         రామ జ్ఞానమే సుందరం  !!రామ!!
 
                                                                               రామ దీవెన సుందరం

                             రామ ప్రేరణ సుందరం
                              రామ పాలన సుందరం
                                             రామ రాజ్యమే సుందరం  !!రామ!!
 
                              శ్రీరామమే నిత్య సుందరం
                              శ్రీరామమే సర్వసుందరం.
                               
 
                                 
 
                                     
 
                             

 

 
                            

 

                                

 

 

 
                              

 

                       
Advertisements
This entry was posted in categorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s