ఓం! నమస్సు! భాగవత స్మరణ విష్ణు ప్రీతికరం.


 

                                       ఓం! నమస్సు!
 
             ప్రహ్లాదస్తాలధారీ తరళగతి తయా చోద్దవః కాంస్యధారీ,
             వీణాధారీ సురర్షిః స్వరకుశలతయా రాగకర్తార్జునోభూత్!
             ఇంద్రోవాద న్మౄదంగం జజను కరాః కీర్తనేతేకుమారా,
             యాత్రాగ్రే భావవక్తా సరసరచనయా వ్యాసపుత్రో బభూవ!!
 
              భాగవతులందరూ కలసి భగవానుని కీర్తిస్తున్న సన్నివేశం.
 
              ప్రహ్లాదుడు తాళమును ధరించగా, ఉద్దవుడు కాంస్యమును
              మ్రోయిస్తుండగా, దేవర్షి నారదుడు వీణను మీటుథుండగా,  
              స్వరనైపుణ్యముతో అర్జునుడు రాగములను ఏర్పర్చగా,
              ఇంద్రుడు మౄదంగమును ద్వనింపజేస్తుండగా,   
              సనకసనందనాదులు జయజయధ్వనులతో కీర్తిస్తుండగా, 
             అగ్రమున మంచి రచనలతో భావవక్తగా    
             వ్యాసపుత్రుడు (శుకుడు) భాసిస్తున్నాడు. 
 
          ఇలా ఏర్పడిన భాగవత బౄందం భగవానుని సంకీర్తిస్తున్నది.
 
                   ఈ భాగవత స్మరణ  విష్ణు ప్రీతికరం.   
Advertisements
This entry was posted in categorised and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s