శివకవచం.— ఈ స్థొత్రం పథిస్తే పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కవచంగా కాపాడుతుంది.


 

                       ఓం!నమస్సు!

                          శివకవచం.
                         ఫూర్వే పసుపతిః పాతు, దక్షినే పాతు శంకరః
                         పశ్చిమే పాతు విశ్వేశొ,  నీలకంథ స్థధొత్తరే !!
                         ఈశాన్యాం పాతు మే శర్వో,  పార్వతీ  హ్యగ్నేయం పార్వతీ పతిః 
                         నైరుత్యాం  పాతు మే రుద్రొ, వాయవ్యాం నీలలొహితః !!
                         ఊర్వ్ధే  త్రిలొచనః పాతు, అధరాయం మహేశ్వరః 
                         ఏతోభ్యో దశ దిగ్భ్యస్తు సర్వతః పాతు శంకరః 
                         
                         నమశ్శివాయ సాంబాయా శాంతాయ పరమాత్మనే!! 
                         మ్రుత్యుంజయాయ రుద్రాయ మహదేవాయతేనః!! 
 
 
                         తూర్పున పశుపతి, దక్షినాన శంకరుడు, 
                         పడమరన విశ్వేశ్వరుడు, ఉత్తరాన నీలకంఠుడు,
                         ఈశాన్యాన శర్వుడు, ఆగ్నేయంలొ పార్వతీపతి,
                         నైఋతిలొ రుద్రుడు, వాయవ్యంలొ నీలలొహితుడు,
                         ఫీన త్రిలొచనుడు, క్రింద మహేశ్వరుడు…
 
                   ఇలా వివిధ నామాల తొ పదిదిక్కులలొ అన్ని విధములుగా  శివుడు నన్ను కాపడుగాక!!
                   అంబాసమేతుడు, శాంతస్వరూపుడు, పరమాత్మ, మ్రుత్యుంజయుడు, రుద్రుడు, మహాదేవుడు శివుడు. 
                     ఆ స్వామికి నమస్సులు
 
                  ఈ స్థొత్రం పథిస్తే పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం కవచంగా కాపాడుతుంది.  
Advertisements
This entry was posted in categorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s