FAITH.


Conviction, Surrender, Deep Feeling — that is Faith.

A choice less association fostered with mutual love that guarantees lifelong happiness and contentment.

Posted in categorised | Leave a comment

శ్రీసరస్వతీస్తోత్రం.


శ్రీసరస్వతీస్తోత్రం.

యాకుందేందు యుషారహాలధవళా యా శుభ్రవస్త్రావౄతా

    యావీణా వరదండితకరా యాశ్వేత పద్మాసనా!

    యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభౄతిభిర్దేవైస్సదాపూజితా

    సామాంపాతు సరస్వతీ భగవతీ ని శ్శేషజాడ్యాపహా                     !! 1 !!

    దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్పటికమణినిభై రక్షమాలాందధాన

  హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ !

  భాసా కుందేందుశంఖస్పటికమణినిభా భాసమానాజ్స మానా

  సామే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా               !! 2 !!

  సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా !

  విరించిపత్నీ కమలాసనస్తితా సరస్వతీ నౄత్యతు వాచి మే సదా     !! 3 !!

 సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా !

  ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ         !! 4 !!

  సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి !

  విద్యారంభం కరిష్యామి సిధిర్భవతు మే సదా                                  !! 5 !!

సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవీ నమో నమః !

 శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నః                                                   !! 6 !!

 నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః !

 విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధజ్ణానే నమో నమః                                                !! 7 !!

శుద్దస్పటికరూపాయై సూస్మరూపే నమో నమః !

 శుద్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ద్యై నమో నమః                                            !! 8 !!

ముక్తాలంకౄత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః !

 మూలమంత్రస్వరూపాయై మూల శక్త్యై నమోనమః                                 !! 9 !!

మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరీ నమో నమః !

 వాగ్మ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః                                    !! 10 !!

వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః !

 గుణదోషవివర్దిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః                                                  !! 11 !!

సర్వజ్ణానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః !

 సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వజ్ణే తే నమో నమః                             !! 12 !!

యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః !

 దివ్యజ్ణాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః                           !! 13 !!

అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః !

 చంద్రాదిత్యజటాధారి  చంద్ర బింబే  నమో నమః                        !! 14 !!

అణురూపే మహరూపే విశ్వరూపే నమో నమః !

 అణిమా ద్యష్టసిద్దాయై ఆనందాయై నమో నమః                               !! 15 !!

జ్ణాన విజ్ణాన రూపయై జ్ణానమూర్తే నమో నమః !

 నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః                             !! 16 !!

పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః !

 పరమేష్ట్యై పరామూర్యై నమస్తే పాపనాశినీ                                          !! 17 !!

మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః !

 బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః                                 !! 18 !!

కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః !

 కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః                                        !! 19 !!

సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్దిరుచ్యతే !

 చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి                          !! 20 !!

ఇత్దం సరస్వతీస్తోత్రమగస్త్యమునివాచకం !

 సర్వసిద్దిక్రం నృణాం సర్వపాపప్రణాశనం                                 !! 21 !!

                                           ఇతి శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం సంపూర్ణం !

Posted in categorised | Leave a comment

SAPTAVARNA- INDIAN CULTURE.


anjani Saigal 
09/26/2019
The Great Indian Dance Traditions In SAPTAVARNA

Saptavarna: Seven Shades of Dance showcased on one stage seven major dance forms of India: Odissi, Bharatnatyam, Kuchupudi, Mohiniyattam, Kathak, Manipuri, and Contemporary. This was hosted by the India Discovery Center (IDC), an organization dedicated to bringing authentic and well researched details on the history and culture of India to US agencies and audiences. To learn more about IDC, please check out their website at https://www.indiadiscoverycenter.org/.
In the spirit of the original intention of the Natya Shastra, this wonderful production took verses from the scriptures and presented them a way that explained the deep philosophy behind the scriptures in a very accessible manner.
Director Aruna Mohanty, who is also responsible for overall choreography, conceptualized this extraordinary production. One of India’s leading dancers and choreographers, Mohanty has received a number of awards for her work, including the Sangeeta Natak Akademi Award and the Padma Shree Award from the Government of India.
A production of this scale necessarily has a pan-Indian, multicultural, multilingual approach. It was a delightful amalgam of different genres of music, a variety of colorful costumes, and captivating lighting and set design.
The first half of the presentation was dedicated to the Sun. Verses from the scriptures dedicated to the Sun God was interspersed beautifully with Sancharis, that depicted the impact of the Sun on life.  Each dance form used their own dance vocabulary and music to present the dedication to Lord Surya.  The grand finale was the Great God riding on His Chariot to bring light to the world.
The philosophy of the Bhagavad Gita was the theme for the second half.  Popular verses from the Bhagavad Gita were presented along with Sancharis that expounded the philosophy being presented in the verse. For the verse Karmanye Vadikarasthe, the dancers presented the story of Mahatma Gandhi and his creating the Satyagraha movement. The depiction of the train scene from South Africa where Gandhi ji’s was thrown out from the train was brilliantly presented.  Depiction of scriptural stories of Ravana Mardanam and Dashavataram was quite a highlight of the production.
This was truly a rare gem of a dance production that one got to witness where the classical and the contemporary were combined in a creative and colorful manner.
Kudos to the brilliant dancers and choreographers for creating such a brilliant production.
                 Pl.Note:::    This article has been published in Lokvani Magazine latest issue
                                     as received from Anjani Saigal.

 

Posted in categorised | Leave a comment

Concept of Fasting as Spiritual practice.


 

People take up regular fasting on certain days of a week or other occasions as a spiritual practice (sadhana). Is fasting as a spiritual practice necessary. The mind of the faster is never at ease, then how could he attain his Paramartha (goal of life)? God is not attained on an empty stomach… If there is no…food in the stomach and nutrition, with what eyes should we see God, with what tongue should we describe his greatness and with what ears should we hear the same? In short, when all our organs get their proper nutrition and are sound, we can practice devotion and other sadhanas to attain God. Therefore, neither fasting nor overeating is good. Moderation in diet is really wholesome both to the body and mind…

Shri Shirdi Sai Baba said to a devotee, Dada Kelkar, that he would not allow his children to starve during the Shimga, i.e., Holi holidays, and that if they had to starve, why was he there?” Sri Sai Satcharitha also mentions how Baba used to cook food and distribute it to people.

To a question by a Sai devotee on the same topic, “I would like to ask why Baba did not believe in fasting or starving oneself without food.” Guruji Shri CB Satpathy ji, an ordent Sai Devotee, says, “No mother would like her child to fast for her. So it was Baba, who took care of His children without giving them the trouble of rigorous religious practices. Fasting of the body is of no use if the mind is not fasting. What if mind is thinking about worldly or negative thoughts while undergoing fast? It has no meaning. On the other hand, if fasting of body alone could give spiritual or religious benefit, then so many people dying out of hunger in continents like Africa and Asia, would have realized God.

The concept of fasting in Hinduism is to prepare the body in the first stage to be disciplined and tough, and then gradually to go to subtler levels. In the case of Bhakti Marg, only self-surrender to the Guru is necessary, He takes care of everything else”.

Posted in categorised | Leave a comment

BONDAGE or LIBERTY.


BONDAGE or LIBERTY.

 1. All suffering comes from the belief that we are in bondage in the material world.
 2. Spiritual maturity comes with the realization that we have conscious dominion over all things.
 3. All Joy and Strength and Good comes from inside of us. No one outside of us can give it to us. Nothing outside of us can take it away.
 4. It is through the indwelling Christ that we are to receive all that God has for us.
 5. Every right thought we think, every unselfish word or action, must by unchanging Law lead to good results for us.
 6. Doing is secondary to Being. Be the Love. Be the Peace. Be the Truth. The results will take care of themselves.
 7. Practice Presence in daily meditation in silence.
 8. Lack of desired results may indicate some unfortunates. Forgive everyone and see only God (good), one power behind all.
 9. God is Spirit, the invisible life and intelligence underlying all physical things. The Creative energy is the cause of all visible reality.
 10. God is not Loving. God is Love.
 11. God is not Wise. God is Wisdom.
 12. God is not Powerful. God is all Power.
Posted in categorised | 1 Comment

A few simple changes can transform your mornings


 

Are you always in a bad mood when you wake up? Do you skip breakfast? A few simple changes can transform your mornings

1. Waking up with a jerk and hitting the gym 
Mornings are slowdown time. Give yourself time to wake up quietly and move your muscles slowly. Says spiritual guru Mohanji, “When you wake up, turn to your right and get up from the bed. This balances the energy flow, which is latent during sleep.” Yoga expert Abhishek Sharma says, “What we do soon after we wake up sets the tone for the rest of the day. Mistakes in the morning have adverse effects on the quality of our day, and over a period of time, lead to serious consequences on our health and well-being. Spend a few minutes in silence, take deep breaths, sip room temperature water.”

2. Not stretching 
When we wake up, our muscles, particularly the spine, is a bit stiff. Waking up without stretching makes us carry this stiffness, which compromises our productivity through the day. Move gently after waking up. If you have tight hamstrings and calves, stretch them. Just three to four gentle stretches and a few deep breaths will help.

3. Starting your day with a cup of tea 
The secret of good metabolism is not to start your day with a cup of tea but something alkaline. Says yoga and fitness expert Mini Shastri, “Don’t start your day with something acidic like tea or coffee with sugar and milk. Drink lime juice and water. Follow it up with white tea or quality green tea.”

4. Checking your phone 
Author Julie Morgenstern wrote in her best-seller Never Check Email In The Morning And Other Unexpected Strategies For Making Your Work Life Work, “You don’t have to immediately solve the world’s problems in the first two hours after you wake up. Your energy should be first focussed on the most important jobs, not the least important. Check your emails only once you reach office. Checking them in the morning won’t really make you productive. On the contrary, it’ll put you in an unhappy mood.” Corporate guru Azim Jamal starts his day with the hour of power or what he calls 20:20:20. “20 minutes exercise, 20 minutes meditation and 20 minutes of reading something uplifting,” says Jamal.

5. Skipping breakfast 
A slew of recent reports link skipping breakfast to obesity, diabetes and weak immunity.

In fact, Harvard School of Public Health has said that missing breakfast puts extra strain on the body. Wellness expert Ramon Lamba says, “If you skip breakfast, you will end up making wrong food choices through the day. You don’t have to have breakfast like a king, but you do need to eat something.” In the morning, blood sugar levels are low because there’s a long gap between dinner and breakfast time. If we do not eat something in about half an hour of waking up, the levels dip further making us lethargic. Another big mistake is to start the day with sugar in tea, biscuits, etc. Fitness expert Leena Mogre says, “Begin the day with a few soaked almonds, whole wheat bread, rotis or some fruit. This raises the blood sugar levels gradually.”

6. Waking up grumpy 
Most people have cluttered and over-busy mornings. They abuse their maids, curse the traffic and everyone else around them. But the good news, according to mood researcher Allison G. Harvey, Ph.D, professor of psychology at the University of California, is that morning bad mood lasts only for about 20 minutes! Actress Manisha Koirala says, “I think the worst thing people can do is to begin their day with noise or being grouchy. It blocks positive energies. Tranquillity in the morning time is the most important thing. Before 10 am, try to listen to natural soothing sounds of nature – birdcalls, sounds of ocean, chanting of mantras.”

7. Not planning the day ahead 
Do you pack your clothes and plan your meals a day in advance? Says Mogre, “The biggest mistake people make is not planning in advance. It may be unappealing to think about the next morning after a long day, but plan your meals and set your clothes aside. Prep up your breakfast, the night before.”

8. Getting nicotine-or-caffeine `hit’ 
A lot of people reach for their pack of cigarettes or that strong black coffee as soon as they get up. With the body away from any nourishment for several hours, and mornings being the best time for digestive juices to work – a cigarette or a strong coffee on an empty stomach can devastate the system over a period of time.

Don’t give anything to your body before you drink a glass of water. A small fruit or even a non-sugary biscuit before that coffee would do wonders in protecting your digestive system..

Author Unknown.

 

Posted in categorised | Leave a comment

  Sree Sree Krishna Stuti.


  Sree Sree Krishna Stuti.
Jayatu Jayatu Devo Devakinandanoyam,
Jayatu Jayatu Krushno Vishnu Vamsapriyah,
Jayatu Jayatu Meghasyamala Komalangah,
Jayatu Jayatu Prudvi Bhaaranaaso Mukundah,
He! Gopaalaka He! Krupaajalanidhe He! Sindhu Kanyaapathe,
He! Kansaantaka He! Gajendra Karunaapaarina He! Maadhavaa,
He! Raamaanuja He! jagatraya Guro He! Pundarii Kanskshamaam,
He! Gopii Jananaadha Palayamamparam Jaanaaminatvaamvinaa.
(That is written in English Lipi here.)

Posted in categorised | Leave a comment

QUOTE.


Dance like no one is watching,

Live like you will never be hurt,

Sing like no one is listening,

Live like it’s heaven on earth.

HAVE A WONDERFUL DAY.

Posted in categorised | Leave a comment

శ్రీ శ్రీకృష్ణస్తుతి


జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనోయం

జయతు జయతు కృష్ణో విష్ణువంశ ప్రియః

జయతు జయతు మేఘఃశ్యామల కోమలాంగః

జయతు జయతు పౄద్వీ భారణాసోముకుందః

హేగోపాలక హేకౄపాజలనిధే హేసింధుకన్యాపతే

హేకంసాంతక హేగజేంద్రకరుణాపారిన హేమాధవా

హేరామానుజ హేజగత్రయగురో హేపుండరీ కాంక్షమాం

హేగోపీజననాధ పాలయమాంప రాం జానామినత్వాంవినా!!

Posted in categorised | 3 Comments

శ్రీ సరస్వతీ కవచం — విశ్వజయ కవచం.


ఓం! నమో భగవతే  శ్రీ షిరిడీ సాయి నాధాయనమహః!

శ్రీ సరస్వతీ కవచం  —  విశ్వజయ కవచం.

శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా                           శిరోమేపాతు సర్వదా

శ్రీం హ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా                       ఫాలం మే సర్వదావతు

ఓం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహేతి                  శ్రోత్రేపాతు నిరంతరం

ఓం శ్రీం హ్రీం భగవత్యై సరస్వత్యై స్వాహా         నేత్రయుగ్మం సదావతు

ఓం హ్రీం వాగ్వాదివ్యై స్వాహా                          నాసాం మే సర్వదా)వతు

ఓం హ్రీం విద్యాదిష్టాత్వ దేవ్యై స్వాహా             చోష్టం సదా)వతు

ఓం శ్రీం హ్రీం బ్రాహ్యై స్వాహేతి  దంతపంక్తిం సదా)వతు

ఐ మిత్యీ కాక్షరో మంత్రో మమ కంఠం సదా)వతు

ఓం శ్రీం హ్రీం పాతుమే గ్రీవాం  స్కంద్థౌ మే  శ్రీం సదా)వతు

ఓం శ్రీం విద్యాధిష్టాత్వ దేవ్యై స్వాహా  వక్ష సదా)వతు

ఓం హ్రీం విద్యాధి రూపాయై స్వాహా మే  పాతు నాభికం

ఓం హ్రీం క్లీం వాణ్యై స్వాహేతి మమ  హస్థౌ సదా)వతు

ఓం సర్వవర్ణాత్మి కాయై స్వాహా  పాదయుగ్మం సదా)వతు

ఓం వాగా ధిష్టాత్వ దేవై స్వాహా  సర్వం సదా)వతు

ఓం సర్వకంఠ వాసిన్యై స్వాహా  ప్రాచ్యాం సదా)వతు

ఓం సర్వజిహ్వాగ్ర వాసిన్యై స్వాహాగ్ని దిశరక్షతు

ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సరస్వత్యై బుధ జనన్యై స్వాహా సతతం

మంత్ర రాజోయం దక్షిణే మాం  సదా)వతు

ఐం హ్రీం శ్రీం త్య్రక్షరో మంత్రో న్యైర్వ త్యాం సర్వ సదా)వతు

ఓం ఐం జిహ్వాగ్ర వాసి న్యై స్వాహా  మాం వారుణే)వతు

ఓం సర్వాంబికాయై స్వాహా  వాయువ్యే  మాం సదా)వతు

ఓం ఐం శ్రీం క్లీం గద్యవాసిన్యై స్వాహా  మాముత్తరే)వతు

ఓం సర్వ శాస్త్ర వాసిన్యై స్వాహా  శన్యాం సదా)వతు

ఓం హ్రీం సర్వపూజితాయై స్వాహా  చోర్ద్వం సదా)వతు

హ్రీం పుస్తక వాసిన్యై స్వాహా  రోమాం సదా)వతు

ఓం గ్రంధ బీజ స్వరూపాయై స్వాహా  మాం సర్వతో)వతు

“శ్రీం హ్రీం సరస్వ త్యై స్వాహా”  —  అష్టాక్షరీ మంత్రం

సరస్వతి కవచానికి ఋషి   —   ప్రజాపతి.       ఛందం   —  బౄహస్పతి.       శారద   —   అధిదేవత.

సర్వతత్వపరిజ్ఞాన సర్వార్ధసాధన కవితా సామర్ధ్యాదు లన్నీ వినియోగః

అమ్మా!సరస్వతి! సస్మితా! కోటి చంద్రప్రభా!  మనోహర విగ్రహా! మణిమయాలంకార దివ్యశరీరా!

వహ్ని శుద్దాంశు కాధానా! వీణా పుస్తకధారిణీ!     త్రిమూర్తులు నీకు నమస్కరిస్తారు.

అమ్మా! లోకజననీ! సకల విద్యాధి దేవతా!నీకు నమస్కారము.  వాణీ! నీకు నమస్కారము.

దీనజన కల్పవల్లి! నాకు చదువు సంధ్యలు, కవితా జ్ఞానశక్తులూ, విజ్ఞాన ప్రతిభా సంపత్తులూ, గ్రంధ రచనా పాటవం,

నిండు సభలలో వాదించే నైపుణ్యం, శిష్యులకు బోధించే ధీచాతుర్యం — సమస్త సామర్ద్యాలు ప్రసాదించు.

ఓ కరుణాస్వరూపిణీ! బ్రహ్మస్వరూపా! పరమా! జ్యోతిరూపా! సనాతనీ! విసర్గబిందుమాత్రా!

కాలసంఖ్యా స్వరూపా! సర్వశాస్త్రాధి వాసినీ! భ్రమ సింధ్ధాంతి రూపా! స్మౄతి జ్ణాన బుధ్ధి శక్తి స్వరూపిణీ!

నీకు సాష్టాంగ నమస్కారము! తల్లీ!

Posted in categorised | Leave a comment